Verifiedمیان ِ بحران اقتصادی و بیماری و بیکاری ، با مصیبت تازه چه کنیم؟این که می سوزد و برای همیشه از بین می رود دارایی ما و آیندگان ماست. از پس ِ سوختن زاگرس و بدل شدن ِ جنگل به بیابان و از میان رفتن ِ این همه گونه ی گیاهی و جانوری مصیبت های ثانویه اش از راه خواهد رسید. بی آبی ، فرسایش خاک ، هزار درد بی درمان ...چرا هیچکس ، هیچ نهادی هیچ اقدام موثری نمی کند؟! مسئول کیست؟ مسئولین به داد اگر نرسند فاجعه ی عظیمی در راه است. .هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم....#زاگرس_در_آتش #آتش_سوزی_جنگل