Verifiedایران و زاگرسش میراث گرانبهای طبیعت به ما.. افسوس که در این انحطاط و اتشِ دروغ و خشکسالی کاری از دست ما بر نمی اید ...و حتی اگر حرفی بزنیم محکومیم ،چون همواره ادرس اصلی را گم میکنیم و در بن بست بحرانها بیشتر با هم مینجگیم تا خودِ بحران ..کاش از این میراث جاویدان از شمال تا جنوب و شرق و غربش از دریا و کوه و زمینش برای ایندگان امانت دار باشیمو کاش رگ غیرت تک تکمان برای آبادی فلات ایران و برای خنده و آسایش فرزندانش بیرون بزند ..و نه غیر از این ...#زاگرس#زاگرس_نشینان#ایران#طبیعت_امانتی_است_برای_نسلهای_آینده