? #دعای_آگاهی... از نقطه نوری درون ذهن خداوند, باشد که نور به ذهن انسانها جاری شود. باشد که نور بر زمین نازل گردد.ازنقطه عشقی درون قلب خداوند, باشد که عشق به قلب انسانها جاری شود. باشد که آن استاد بزرگ به زمین بازگردد.از مرکزی که بنام اراده خداوند شناخته می شود, باشد که هدف, اراده کوچک انسانها را هدایت کند. هدفی که استادان می دانند و در خدمت آنند.از مرکزی که نوع بشر می نامیم, باشد که طرح ِ عشق و نور کارگر افتد و باشد که دری را که شرارت از آن وارد می شود, مهر و موم کند.باشد که نور, عشق و اقتدار, طرح الهی را دوباره در زمین اجرا کند.آمینبا آرزوی عشق برای همه#دعا#عشق#آگاهی#بهاره_رهنما#امیر_خسرو_عباسی#زندگی#خیر#برکت#بهاره_رهنما_بانوی_مهربانی#گروه_اینستا_هشتگ