خطابم به جناب رییس جمهور و آقای وزیر بهداشت است؛ اینکه بگویید «ما از شیوع #کرونا جلوگیری می‌کنیم که فایده ندارد؛ مبارزه با کرونا که فقط «ماسک» نیست!