مناسب تر است که توجه وتمرکز مسئولان ورسانه ها بجای پرداختن به گمانه زنی ها و شایعات بی اساس به بهبود خدمت رسانی و انجام وظایف خویش معطوف گردد