در سمت نمایندگی مردم در مجلس دهم سعی کردم فقط وامدار سوگندم باشم. شیرین‌ترین لحظه برایم انتخاب علی مطهری به عنوان نایب‌رئیس مجلس بود. رویدادی که خاطره‌ی حمله به او در مجلس نهم را تحت‌الشعاع قرار داد. رد تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بااختلاف ۱۵ رأی تلخ‌ترین لحظه برایم بود.