مجلس دهم تمام شد. برای مجلس جدیداین قدر هزینه تحمیل کردند که نهایتا مجلس یک دست بشود. حالا که یک دست شده اند، هنوز شروع نشده، به خاطر عشق به خدمتی که دارند، تقسیم به دو ها در مجلس یک دست آینده شروع شده. رفتار و گفتار خودشان مهمترین نقد مجلس اینده خواهد بود