اطلاعیه شماره (٦) وزارت اقتصاد: مهلت خرید واحدهای صندوق (etf) تمدید شد