در مبارزه با کرونا پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته ایمراه سخت مبارزه با کرونا را با هماهنگی و همراهی مردم راحت تر و با خسارت کمتر طی خواهیم کرد@president_irFans