اگرچه برخورد قضایی عادلانه و غير جناحي با #مفسدان_اقتصادی، قابل‌تقدیر است، اما ايا تضمینی وجود دارد كه سلطان‌های جديدی پیدا نشوند؟اگر مجازات فاسدان بانظارت قانوني قاطع و برنامه ريزي مبتنی بركارشناسی اقتصادي(عليه فساد نهادينه شده)همراه نباشد،قطعابرخورد قضایی به تنهايي كافي نيست