#تشکل‌های_دانشجویی با گرایش‌های مختلف به مطالبات مشابه و ادبیات واحدی رسیده‌اند. شکاف بین قرائت آنان با قرائت رسمی نظام از همیشه شفاف تر شده است. تغییرات بنیادی در نگاه و نحوه حکمرانی بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد.