١) #مجلس_دهم به پایان رسید؛ این مجلس مقاطع پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاد. به رئيس و همه نمایندگان محترم آن خسته نباشید می گویم