خوشحالم امروز پس از پیگیری وچالشهای زیاد آیین‌نامه اعطای #تابعیت_ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان غیر ایرانی تصویب شد.زنان ایرانی خارج از کشور نیز مشمول این آیین‌نامه هستند. استاندار‌ی‌ها،سازمان ثبت احوال ودفاتر نمایندگی‌های خارج از کشور مسئول اقدام می‌باشند.