رئیس جمهوری: در چارچوب قانون اساسی در کنار مجلس خواهیم بود آرزوی من این است که روابط دولت و مجلس آینده که از هفتم خرداد شروع می شود، روابط نزدیکتری باشد و این به نفع مردم و خوشحالی مردم است (نسخه کامل: https://t.me/dolat12_pad/39166… )