کمی هم از شعر های #علی_محمد_مؤدب با طعم دفاع و جنگ بخوانیم.۱. قلعه در سو دلی پر خونقلعه غوغای شهیدان بودزندگی با شاهدان جنگدیدن معراج انسان بودجنگ طی الارض دهقان هاموسم پرواز پاکی هاآسمانی می شدند آساندر غبار جبهه خاکی هاپای تخته، عصر هر جمعه درس های تازه از قرآنعصر جمعه، مکتب عشق استما همه شاگرد های آن۲. با حمیرایش چه می گوید؟زوزه ی سگهای حواب رامصطفی معراج رفته استدیدن آن شب رنگ هر شب رامصطفی آیا چه می خواهد؟از «اسامه» آخرین سردارهان چه سرداری؟ چه سربازی؟پس چرا فرمان نبرد از یار؟گفت: با لشکر عزیمت کن_بی خیال از مولا_ ماند!این «اسامه» آخرین سرداراز سپاه عاشقان جا ماند#دست_خون#شعر#دفاع_مقدس#فلسطین #قدس #علی_محمد_مؤدب#covid1948#اهل_کتاب بمانیم