تاکید حاجی‌میرزایی برآموزش مهارت به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه