تقدیر از نقش مهم رسانه های همگانی در تقویت انسجام عمومیتقدیر از نقش مهم رسانه های همگانی در تقویت انسجام عمومی و عبور موفقیت آمیز از مرحله سخت مبارزه با کرونا@president_irFans