و بر طعن و یاوه گویی کافران و مکذبان صبور و شکیبا باش‌ و به طرزی نیکو(که مقتضای مدارا و حلم و بزرگواری است)از آنان دوری گزین مزمل/۱۰