رشتو//بارها بنده و بسیاری از دلسوزان راجع به ضرورت برنامه‌ریزی و هدایت نقدینگی به مجرای تولید مشورت و هشدار داده‌ایم اما نبود عزم واقعی برای پیشگیری و اصلاح وضع موجود،ماهیت کالاها را از مصرفی به سرمایه‌ای و وضعیت داد و ستدها را از شرایط طبیعی به حبابی و سینوسی تغییر داده است(۳/۱)