خرمشهر از نگاه دوربین سال ۶۱ - ۵۹ شهید علی پور رزمنده گردان مقداد#دفاع_مقدس #شهید #شهدا #رزمندگان #جبهه #عملیات #گردان_مقداد #لشکر_27_محمد_رسول_الله #لشکر_محمد_رسول_الله #ل27 #لشکر_بیست_و_هفتیا #خرمشهر_را_خدا_آزاد_کرد #خرمشهر #مقاومت_خرمشهر #عکاسی_جنگ #جاویدالاثر_کاظم_اخوان #خانواده_شهدا #مادران_انتظار #خانواده_شهید