ایجاد شرایط مناسب برای برگزاری مراسم شبهای احیا از دغدغه های رییس جمهور بودعلی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری: ?ایجاد شرایط مناسب برای برگزاری مراسم شب های احیا یکی از دغدغه های رییس جمهور و ستاد مقابله با کرونا بود که خوشبختانه با ورود قاطع مقام معظم رهبری این مراسم در شرایط مطلوبی برگزار شد@padmultimedia@dolat12_pad