تجربه کشورهای دیگر هم نشان داد فاصله گذاری هوشمند یک استراتژی صحیح بوده استعلی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری: ?ما امروز از مرحله مدیریت و کنترل بیماری عبور کردیم و کادر وزارت بهداشت و درمان و دستگاههای همسو وارد مرحله مهار بیماری شده‌اند، ادامه این روند نیازمند همکاری مردم است. ما ناگزیر هستیم اقتصاد خود را سرپا نگه داریم ?تجربه کشورهای دیگر هم نشان داد فاصله گذاری هوشمند یک استراتژی صحیح بوده است@padmultimedia@dolat12_pad