کرونا هنوز مسأله اصلی کشور و جهان است. گویا برخی گمان کرده‌اند که کرونا پایان یافته و دعواهای حزبی و قبیله‌ای را کلید زده‌اند. توفیقات نسبی جاری در مقابله با #کرونا، ره‌آورد همگرایی حاکمیتی و مشارکت ملی است. خطر هنوز در کمین است، در کنار هم باشیم.