۹۹/۲/۱۱:بسمه تعالی «دستورالعمل سی گانه پیامبر اکرم(ص)» عبدالله بن عباس صحابی بزرگ، از رسول خدا (ص) نقل کرده است که برای هر روز ماه رمضان، دعای کوتاهی با ثواب و فضیلت بسیار بیان فرمود. این دعاها در حقیقت هر کدام دستور العمل و سرمشقی برای زندگی است و حاوی پیام خاص و محتوای سازنده و ارزشمندی است. می توان گفت عصاره و چکیده معارف اسلامی، از باورها و اعتقادات و اخلاقیات، احکام عبادی و معاملاتی و چهارچوب و قواعد روابط انسان با خدا و مردم كه به صورت اشاره ای روشن و رسا در این دعاهای کوتاه نهفته است و به بعضی از آن می پردازیم:١- ضرورت آگاهى، شناخت و معرفت دينى، با استناد به دلائل و براهين محكم و صحيح.٢- لزوم هشيارى و زيركى در زندگى و دورى از سفاهت و بلاهت.٣- اخلاص در عمل و تلاش در جهت تحصيل رضايت و خشنودى پروردگار.٤- انجام وظائف شرعى با قوت و قدرت و با درك لذت و شيرينى عبادت و بندگى.٥- توبه و استغفار از گناه و معصيت كه موجب ذلت و خوارى انسان است.٦- ضرورت توكل بر خداوند در همه امور.٧- علاقه و دوستى نسبت به احسان و نيكى و نفرت و انزجار نسبت به گناه و ناهنجارى.٨- استمداد از خداوند براى مصونيت از بلاها و مصائب در زندگى.٩- خود را با شرم و حيا و قناعت،زينت بخشيدن و رعايت كامل عدل و انصاف با ديگران.١٠- وفاقت و دوستى با خوبان و نيكان و پرهيز و جدائى از اشرار و گناهكاران.١١- نورانى كردن دل ها و اصلاح اعمال بدنى در سايه روزه ماه رمضان.١٢- عشق و محبت به دوستان خدا و دشمنى و خصومت با دشمنان او و پيروى از سنت پيامبر اكرم (ص). ١٣- اهتمام هر چه بيشتر به انجام نمازهاى نافله و اعمال شب هاى قدر .١٤- ترحم كردن به يتيمان، مستمندان، اطعام نيازمندان، پيش دستى در سلام كردن و مجالست با بزرگان.چنان چه گفتيم اين ها بخشى از دستورها و پيام هاى دعاهاى هر روز ماه رمضان است.#دعاهای_روزهای_ماه_رمضان #پیامبر_اکرم_ص #عبدالله_بن_عباس #رسول_منتجب_نیا