توصیه‌ی دوّم تقویت «مبانی معرفتی» است... در اوایل انقلاب کسانی کارهای انقلابی کردند و بعد از مدّتها جزو پشیمانها شدند که یکی از مسائل انقلاب ما عبارت از همین مسائل حضرات پشیمان است که یک روز انقلابی بودند و بعد از انقلابی‌ بودن پشیمان شدند. رهبر انقلاب خطاب به دانشجویان. 99/2/28