هوالنور? #ورق_بزنید ...*تلخ و شیرین*?...شیرینے کـہ زیاد مے شود مے زند زیر دلمان!خوش خوشانمان مے شود با آن همـہ شیرینے.خوب است گاهے #تلخے را چاشنے زندگے مان کنیـم تا #واقعیت را در یابیم!کتاب هاے زیادے خواندم کـہ اغلبشان #روایگر ایثار #رزمنگان بودند.اما بیشترشان حرفے از آن رنگ عوض کرده ها نمے زدند. آنهایے کـہ چند صباحے آمدند جبهـہ تا بـہ مقام #پشت_میز_نشینی نائل شوند!آنهایے کـہ آمدند جبهـہ کـہ خود آقا باشند و پسرانشان #آقا_زاده !..(آن کـہ فهمید آن کـہ نفهمید) زندگے این آقا ها را روایت مے کند! این کتاب ‌با دیگر کتاب ها متمایز است چراکـہ یک بار راوے زندگے مخلصان خداست و بارے دگر کاغذ #سیاە مے شود و بـہ اجبار زمانـہ رواے زندگے آن رنگ عوض کرده ها!آقاے #حمید_داوود_آبادی با قلم زیبایش ،ماهرانـہ تلخے هاے جبهـہ را همنشین شیرینے هاے جبهـہ مے کند تا ما را وادار بـہ مقایسـہ ودقت در احوال کتاب کند!#شیرینے خوندن این کتاب رواز خودتون نگیرید!? ...#کتاب_خوانی#حمید_داوود_آبادی#انتشارات_یا_زهرا|س|#کتاب_خوب#کتاب_بخونیم#مفرفی_کتاب#اخراجی_ها#معراجی_ها#آقا_زاده#کتاب_باز#کتاب_خون#دفاع_مقدس