بازی دادن به جوانان در میدان کار، با میدان کار را به جوانان دادن، فرق دارد. پدرخوانده‌ها اولی را می‌فهمند، رهبری دومی را می‌خواهد. اولی ادامه‌ی ناگزیر گذشته است، دومی آغاز یک راه جدید است: گام دوم #دولت_جوان_حزب‌اللهی‌