معاون اول رئیس جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: اقتصاد دنیا با شتاب به سمت دیجیتالی شدن حرکت می کند و این یک تغییر مهم است که اگر مورد توجه قرار نگیرد عقبگردی مجدد در اقتصاد ایران خواهد بود و اقتصاد ایران از اقتصاد جهان عقب خواهد ماند