حتی در سخت ترین لحظات زندگی کنار خانواده بودن احساس امنیت و آرامش به آدم می دهد و با تمام وجود می کوشی این نقطه اتکا آسیب نبیند ، خوشحالم کنارشان هستم و از محبت شان بی دریغ سیراب می شوم و انگیزه زنده ماندن می یابم