اگر قرار می شد روز قدس با اتومبیل بیایند بیرون ومانور ضد اسراییلی بدهند، خیلی امسال با شکوه می شد. چون امروز رفتم بیرون. چنان اتومبیل ها به استقبال روز قدس رفته بودند که نگو ونپرس. چه خبره این ترافیک. ؟ چه خبرتونه! خوب شد مراسم روز قدس اتومبیلی کنسل شد. همین پیشوازش شلوغتر بود