«سیاستگذاری و مدیریت رسانه سال هاست در حال در جا زدن است. سومدیریت خود را با رفتار‌های سلبی فیلترینگ و سانسور جبران می‌نماییم. سیاستی که به ناکارآمدی آن پی برده ایم. دچار رسانه داری انحصاری شده ایم. صداسیما تبدیل شده به روابط عمومی دولت‌ها.» نماینده نشریات دانشجویی. دیدار رهبری