کاملا موافقم جناب زیباکلام! مثلا من برغم هزینه دفاع از وطن و حذفم از همه رسانه‌ها، در صورت بازگشت، زندان بی‌دلیل امنیتیها منتظرم است. و شما برغم ایران‌ستیز‌ترین مواضع، صبح عزیز صداسیمایید و شب مهمان تلویزیون بن‌سلمان. بدون تحقیق خاصی کرسی استادی هم دارید. چون غیرخودیم و شما خودی!