رهبر انقلاب: پیگیری مسائل خانواده و زن، به نظر این حقیر جزو مسائل مهم است و باید دنبال بشود و یقیناً در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته است. هرچه در این زمینه گفته بشود و اعتراض بشود را قبول دارم و معتقدم کم‌کاری جدی‌ای در این زمینه انجام گرفته است.