درجمهوری اسلامی مهمتر از نفس خطاکردن،اینه که آیا خاطی"خودی بوده" یا "غیر خودی"؟اگر غیرخودی باشد،خطایش بعمد بوده و ناشی از تفکر انحرافی او و جریان فکری که به آن وابسته است میباشد. امااگر خودی باشد،که اصلا اتفاقی نیفتاده و او مقصودش چیز دیگری بوده. بانوی بزرگوار ملاوردی مصداق بارز.