حدیث قدسی است که میفرماید: «به عزت و جلالم سوگند امید هرکس را که جز به من امیدوار باشد حتماً وحتما بوسیله ناامیدی خواهم برید» اتفاقات اقتصادی این روزها، نتیجه دو اشتباه جمعی در سالهای 92 و 96 بود. باید توبه اجتماعی کنیم و استغفار کنیم از اینکه به جای خدا به کدخدا امید بسته بودیم