می‌توان پیش‌بینی کرد به‌زودی جمعی از پیرمردهای هفتاد ساله‌ی اصولگرا برای تحقق دولت جوان حزب‌اللهی تشکیل جلسه بدهند. رهبر انقلاب تعلیق به محال نکرده‌اند؛ حتما باید سازوکار و مسیرش را طی کرد. ولی نه در ادامه‌ی تجربه‌های قبلی که در رقابت با آنها.