چرخ گردون چه بخنددچه نخندد تو بخندمشکلی گر سر راهتو ببندد تو بخندغصه ها فانی وباقی  همه زنجیر به همگر دلت از ستم  غصه برنجد تو بخند ???