اتفاقا تجربه چین نشان داد بجای اینکه همه ظرفیت کشور را در سبد مذاکره با امریکا بچینیم، باید از داخل قوی شویم تا همانطور که امریکا مجبور شد واقعیت چین را به عنوان یک ابرقدرت ببپذیرد، درباره ایران هم همین اتفاق بیفتد. بشرطی که لیبرالها با امتیاز دادن های بیشتر، کشور را ضعیف نکنند.