غربگراها میگویند اگر میخواهیم پیشرفت کنیم، موشک و تسلیحات را جمع کنیم، سرمایه گذاری کنیم روی اقتصاد. خروجی کارشان هم میشود مذاکره و امتیاز دادن و وابستگی اقتصادی و اسمش را میگذارند پیشرفت اقتصادی! همانی که داریم را هم از دست میدهند، پیشرفت اقتصادی شان هم دلار 17000 تومانی است!