شهریور۹۸ احمد دستاران و تیم توییتریش فردی بنام مرضیه امیری را «قطعا» دارای محکومیت امنیتی دانستند و مستحق حکم ۱۸سال زندان. حالا بعد ۸ماه بازداشت پرمشقت با دخالت رییس قوه حکم این فرد بیگناه لغو شد. دستاران و تیمش برای نوشین جعفری که بعد ۷۰روز آزاد شد هم پرونده سنگین ساختند. ۲سوال: