اینکه به شخصیت و شان و کرامت انسانی، افرادی که مورد کمک قرار می گیرند، آسیب برسد، نقض غرض است و بیش از کمک کردن به معیشت آنها، معنویت وشخصیت آنها ضربه می خورد.