در شرایط فعلی که مشکلات معیشتی بخشی از جامعه ما را دچار اختلال در زندگی روزمره کرده است، ارائه کمک به همنوعان وهموطنان، اقدامی مفید وقابل ارزش است اما باید مراقبت کرد که این ارائه این کمکها، منجر به قدرناشناسی نسبت به مردم و هتک شان واحترام آنها نگردد.