در سانتر کرونا نه تنها ظرفیت تخت ها تکمیل شده بلکه در کف سالن و صندلی ها هم جای نداریم و این آمبولانس های اتوبوسی زحمت انتقال مریض ها رو به بیمارستان های دیگر می کشند. پرسنل درمانی یکی یکی مثبت،پروتکل های قرنطینه در سطح شهر جدی نیست و شهروندان اعتنایی به هشدار ها ندارند.