دوستان «منهای فقر» را سالهاست میشناسم و مثل دوچشمم به آنها اعتماد دارم. بعد از تامین خانه برای چند نیازمند واقعی، پروژه جدید را هم شروع کرده اند که جز با کمک های مردمی به نتیجه نمی رسد. فقط 24 ساعت فرصت باقی است، با کمک های ولو اندک به حل مشکل این خانم آبرودار کمک کنیم...