کمپین مطالبه شفافیت صداسیما ۴۰روزه شد. این ۴۰روز صدها نفر به فقدان شفافیت مالی و دستمزدهای نجومی صداسیما اعتراض کردند. پاسخگویی علی فروغی و علی عسکری؟ هیچ!! حالا چشم امیدمان به دانشجویان است تا در دیدار مجازی فردا فریاد اعتراض جامعه درباره صداسیمای اشرافیت زده را به رهبری برسانند