عدالتخواهها خوارج باشند یا نباشند شما غلط میکنی حقوق ده دوازده میلیونی بگیری غلط میکنی شهریه مدرسه بچه ت اندازه حقوق یکسال یک کارگر باشه غلط میکنی خانه وقفی و تخفیفی و... بگیری غلط میکنی... و اگر اینکارها را کردی غلط میکنی مسئول و مدیر و مدعی عدالت و حزب الله باشی