ببینید این زن در قلب رسانه‌‌های دشمن چه بی‌پروا از وطن دفاع میکند. دفاعی آتش‌باختیار. نه برآمده از بودجه‌های جنگ نرم. دفاعی که سفرا و نمایندگان رسمی نظام و آقازاده‌های بورسیه‌‌ای سواد و زبان و جراتش را ندارند. با اینحال امروز توسط قاضی صلواتی به ۵سال زندان محکوم شد. چون خودی نبود