سال۹۷ به همایشی درباره ایران در لندن رفتم. مثل این سالها بسیاری با اخم فاصله گرفتند تا بدانم در بایکوتم. عادلخواه هم سخنران بود. جلو آمد، مرا کناری کشید، از فشار و انزوایی که خودش این سالها به خاطر حمایت از ایران تحمل کرده تعریف کرد و گفت مواضعت حق طلبانه است، از بایکوت شدن نترس