خداحافظی با #مدارس_خشت_و_گلی در ایران. وعده ای که وفا شد