خداوندا یاریم کن: به آنان که خیانتم کنند، خیرخواهی کنم به آنان که از من دوری گزینند، نیکویی کنم به آنان که محرومم می‌دارند، بخشش کنم با آنان‌ که قطع ارتباط می‌کنند، رابطه برقرار کنم و از آنان که بدگویی‌ام کنند، به نیکی یادکنم (دعای مکارم الاخلاق) درشب قدر نیایش را بیاموزیم.